Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Türkiye Diyanet Vakfı Müfettiş Yardımcısı Ve Denetçi Alacak

Yeryüzünde iyiliğin hakim olması için necip milletimiz adına vakıv ve hayri hizmetler yürüten Türkiye Diyanet Vakfı, 7 (Yedi) Müfettiş Yardımcısı ve 3 (Üç) Denetçi Yardımcısı ilanı yayınladı.

Vakıftan yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

TÜRKİYE DİYANET VAKFI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI/DENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Türkiye Diyanet Vakfı Teftiş ve İç Denetim Kurulu Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere yazılı ve sözlü bölümlerden oluşan sınav ile 7 (Yedi) Müfettiş Yardımcısı ve 3 (Üç) Denetçi Yardımcısı alınacaktır. 

A– Başvuru İçin Aranan Şartlar:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 01/01/1991 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak,

3- İmam Hatip Lisesi mezunu olmak,

4- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu’nca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

5- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden A Grubu KPSS P-48 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,

6- Adli sicil kaydı bulunmamak,

7- Sağlık durumu yurt içinde ve yurt dışında her türlü iklim ve yolculuk koşullarında görev yapmaya elverişli olmak, görevini devamlı yapmasına engel bir durumu bulunmamak,

8- Müfettişliğe/Denetçiliğe alınmasına sicil, karakter ve davranışı yönünden engel bir hali bulunmamak,

9- Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, en az 6 ay erteletmiş veya askerlikten muaf olmak, 

10- Türkiye Diyanet Vakfı’nın Genel Merkezi, bağlı kuruluş, şube ve işletmeleri ile %51’den fazla hissesine sahip iştiraklerinde çalışan personelin 31/12/2020 tarihi itibariyle bir yıllık çalışma süresini doldurmuş ve bu süre zarfında herhangi bir disiplin cezası almamış olması (Bu personel için yukarıda 3 ve 5. maddelerde belirtilen İmam-Hatip Lisesi mezunu olma ve KPPS puanı şartları aranmayacaktır.).

B- Sınav Başvurusu:

Sınav başvurusu, 01/02/2021 Pazartesi günü saat 09:00’da başlayacak, 21/02/2021 Pazar günü saat 23:59’da sona erecektir. Başvurular Türkiye Diyanet Vakfı’nın resmi internet sitesinden (www.tdv.orgyapılacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığı için tek başvuru yapılacaktır. Sözlü sınav esnasında adayın tercihi ve sınav komisyonunun değerlendirmesi sonucunda Müfettiş Yardımcılığı ve Denetçi Yardımcılığına yapılacak atamalar belirlenecektir. Müfettiş Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı aynı özlük haklarına sahiptir.    

Yazılı sınava; katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruda bulunan adaylar arasında en yüksek KPSS puanından başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek 200 aday ile kurum içinden (A/10 maddesinde belirtilen) başvuran ve şartları uygun olan adayların tamamı çağrılacaktır. (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü yazılı sınava çağrılacaktır.),

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar 15/03/2021 tarihinde  www.tdv.org adresinden ilan edilecek ve sınav giriş belgeleri yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

C- Sınav Tarihi ve Yeri :

Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı sınavının yazılı bölümü 27/03/2021 Cumartesi günü yapılacak olup, sınav yeri, saati ve uyulması gereken hususlar sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Ancak, pandemi vb. mücbir sebeplerle sınav ileri bir tarihe ertelenebilecektir. Bu durumda Vakfın internet sitesinden duyuru yapılacaktır.   

Yazılı sınava girişte adaylar sınav giriş belgeleri ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında güncel fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport bulundurmak zorundadır.

Sınava; hesap makinesi, çanta, cep telefonu, kulaklık ve her türlü elektronik cihaz alınmayacaktır. Sınav sırasında bu cihazları taşıdıkları tespit edilen adaylar ile gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya belge verenler, giriş şartlarını taşımadığı halde sınava girenler, sınava bağlı bütün haklarını kaybedeceklerdir. Vakfın bu kişiler hakkında yetkili mercilere suç duyurusunda bulunma hakkı mahfuzdur.

D- Sınavın Şekli, Konuları ve Değerlendirme: 

Türkiye Diyanet Vakfı Müfettiş Yardımcılığı/Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

1- Yazılı Sınav:

Yazılı sınav dört ana bölümden oluşacak ve tek oturumda yapılacaktır.

a) Genel Yetenek Bölümü

Türkçe (Paragrafta Anlam, Cümlede Anlam, Sözcükte Anlam, Yazım Yanlışlıkları, Anlatım Bozuklukları, Noktalama İşaretleri, Dil Bilgisi vb.),

Matematik (Geometri hariç olmak üzere KPSS Lisans Matematik konuları),

Konularından test usulüyle 40 soru sorulacaktır.

b) Genel Kültür Bölümü

Tarih (İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri, İlk Müslüman Türk Devletleri, Osmanlı Devleti Siyasi ve Toplumsal Hayatı, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi, Atatürk İlke ve İnkılapları vb.),

Coğrafya (Türkiye’nin Coğrafi Konumu, Bölgeleri, Yeryüzü Şekilleri, İklim ve Bitki Örtüsü, Nüfus ve Yerleşimi, Ekonomik Coğrafyası vb.),  

Vatandaşlık Bilgisi (Hukuka Giriş ve Temel Kavramlar, Anayasal Gelişmeler, Temel Hak ve Ödevler, Yasama, Yürütme ve Yargı Organları, Güncel toplumsal olaylar vb.)

Konularından test usulüyle 40 soru sorulacaktır.

c) Dini Bilgiler Bölümü

İslam inanç ve ibadet esaslarına ilişkin konulardan test usulüyle 20 soru sorulacaktır.

d) Kompozisyon Bölümü

Belirlenecek konularda kompozisyon yazılması istenecektir.  

Yazılı Sınavın Değerlendirilmesi :

Adayların yazılı sınavın her ana bölümünden yüz (100) puan üzerinden en az elli (50) puan almaları ve bunların aritmetik puan ortalamasının en az altmış (60) puan olması şarttır.

Aritmetik puan ortalaması esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek ilk 40 aday sözlü sınava davet edilecektir (Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.).

Sözlü sınava katılmayı hak eden adayların isimleri, sözlü sınava katılmak için istenilecek belgeler, sözlü sınavın yeri, tarih ve saati www.tdv.org adresinden ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

2- Sözlü Sınav :

Sözlü sınav; yazılı sınav konularının yanında İktisat (İktisadın Temel İlkeleri, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi,), Maliye (Maliye ve Vergi Teorileri ve Politikaları, Türk Vergi Sistemi), Hukuk (Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku, Ceza Hukuku Genel İlkeleri, Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku Genel Hükümleri), Muhasebe (Muhasebenin Tanımı, Fonksiyonları, Temel Kavramları) konularından oluşmaktadır.

Sözlü sınavda; adayların yukarıda belirtilen konularla ilgili sorulara verecekleri cevaplar ile temsil ve ifade kabiliyetleri, tavır ve davranışları, genel kültür seviyeleri, Vakıflar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve faaliyetlerine olan ilgileri, Müfettişlik/Denetçilik için gerekli özelliklere sahip olup olmadıkları vb. hususlar değerlendirilecektir.

Sınav sonucunda, Müfettiş Yardımcılığına veya Denetçi Yardımcılığına atanmaları uygun bulunanlar www.tdv.org adresinden ilan edilecektir. Giriş sınavını kazanamayanların belgeleri istemeleri halinde iade edilecektir.

Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecelerine, mevzuata ve ihtiyaç durumuna göre Müfettiş Yardımcılığına/Denetçi Yardımcılığına atanırlar. Vakıf, giriş sınavını kazanan adayları atayıp atamamakta serbesttir.  

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Kayseri İl Müftülüğü, Hayırseverlerin Desteği İle İbadete Elverişsiz Olan Camilerde Yenileme Çalışması Başlattı

Kayseri İl Müftülüğü, ibadete elverişsiz olan camilerde hayırseverlerin desteği ile yenileme çalışması yürütüyor.

Bu kapsamda Kocasinan İlçe Müftülüğüne bağlı Çukur Camii’nin yıkılarak yeniden inşa edilmesi amacıyla Müftülük ve hayırseverler arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol kapsamıda eski cami yıkılarak yerine 800 kişinin aynı anda ibadet edebileceği Selçuklu mimarisinde yeni bir cami inşa edilecek.

İl Müftülüğünde düzenlenen protokol töreninde konuşan Kayseri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven hayırseverlere teşekkür ederek şöyle konuştu:

“Kayseri’deki camiler, Kur’an kursları, okullar hatta birçok sağlık ocağı hayırseverlerimiz tarafından yapılmıştır ve yapılmaya devam etmektedir. Şu anda 30’un üzerinde cami ve Kur’an kursu inşaatımız devam ediyor. Bunlardan sadece 2 tanesi dernekler vasıtasıyla yapılıyor. Hayırseverlerimiz, tepeden tırnağa inşaatını yapıp hizmete sunuyor. Asıl olan da budur. Özellikle son 10-15 yıldır çok fazla yeni konut oluştu. Bu konutların oluştuğu yerlerde camilere ihtiyaç var. Aynı zamanda bir de Kayseri’de şu anda kentsel dönüşüm sebebiyle de camilerimiz yenileniyor. Şimdi Çukur Camii de bu anlamda en eski camilerimizden birisi. Etrafında iş yerleri var, özellikle cuma günleri çok fazla kalabalık olan bir cami. Bu sebeple yeniden inşası hem bizim açımızdan hem de halkımız açısından gayet güzel bir adım. İnşallah hızlı bir şekilde camimizi yenileriz. Kayseri’mizin belki de en merkezindeki camilerinden bir tanesini yeniden hizmete sunmuş oluruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

Çukur Camii’nin yenilenmesi için merhum babalarının girişimlerde bulunduğunu ancak ömrünün yetmediğini kaydeden hayırsever aile ise Çukur Camii’nin inşasını kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirterek destek olanlara teşekkür ettiler.

Konuşmaların ardından “Çukur Camii Yenileme Protokolü” taraflarca imzalandı.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Adana İl Müftülüğünce Adana’da İlk Kez Açılan ‘Aşere Takrib Kursu’ Tamamlandı

Adana İl Müftülüğü koordinesinde ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlara yönelik açılan “Aşere Takrib Kursu” tamamlandı.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen ve 3 yıl süren kursa; Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve Sarıçam ilçe müftülükleri bünyesinde görev yapan imam-hatip ve müezzin kayyımlar katıldı.

İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar’ın rehberliğinde 2017 yılında başlayan ve Adana’da ilk olma özelliği taşıyan “Aşere Takrib Kursu”,  4 Ocak 2021 tarihinde gerçekleştirilen bitirme sınavı ile sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Yaşar Çuhadar’ın başkanlığında oluşturulan bitirme sınavı komisyonunda, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Hüseyin Küçük ile Seyhan Sabancı Merkez Camii Uzman İmam Hatibi Ömer Altundağ yer aldı.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Erzurum’da Binlerce Hatm-i Şerifin Duası Yapıldı

Erzurum‘da, yaklaşık 500 yıll önce İslam âlimi Pir Ali Baba tarafından başlatıldığı belirtilen “1001 Hatim” geleneği kapsamında okunan hatm-i şeriflerin duası, cuma namazı öncesi Ulu Camii’nde yapıldı.

Erzurum’un ve İslam âleminin doğal afetlerden korunmasına vesile olması amacıyla yaklaşık 5 asır önce başlatılan gelenek kapsamında, bu yıl hatimler 18 Aralık 2020’den itibaren okunmaya başlandı.

Okunan binlerce hatm-i şerifin duası için eller semaya açıldı

Erzurum’da bir ay boyunca genç-yaşlı, kadın-erkek bütün vatandaşların katılımıyla bütün camilerde, ev ve iş yerlerinde okunan hatimlerin sayısı, 136 bin 890 oldu.

“1001 Hatim” geleneği kapsamında okunan hatm-i şeriflerin duasına amin demek için binlerce kişi Ulu Camii’ne akın etti.

Ulu Camii Kur’an sevdalılarıyla doldu taştı

Dua programında konuşan Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Pir Ali Baba tarafından 16. yüzyılda başlatılan “Binbir Hatim” geleneğinin asırlardır devam ettiğini ve bu yıl pandeminin zorlu şartlarına rağmen Erzurumlular’ın Kur’an-ı Kerim’e olan sevdasından vazgeçmediğini belirtti.

Müftü Yıldırım, bu yıl pandemiden dolayı “1001 Hatim” programının dijital platformlar üzerinden organize edildiğini ve asgari hedefin “1001 Hatim” olarak belirlenmesine rağmen vatandaşların yoğun ilgi ve alakası sonucunda 136 bin 890 hatim okunduğunu kaydetti.

Elazığ İl Müftüsü Selami Aydın ve Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmam Hatibi Hafız Bünyamin Topçuoğlu’nun Kur’an tilavetinde bulunduğu programda, okunan binlerce hatimin duasını, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kurt yaptı.

Koronavirüs tedbirlerinin en üst düzeyde uygulandığı dua programında, Doç. Dr. Kurt’un yaptığu duaya binlerce Kur’an sevdalısı “âmin” dedi.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Eğitim Genel Gündem

ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ “HER KİTAP YENİ BİR HAYAT” 5. YILINDA

Her Kitap Yeni Bir Hayat Kitap Okuma Yarışması 5. yılında kitapsever öğrencilerini bekliyor. Belirlenen kitapları okuyan ve yarışmada başarılı olan öğrencilere ödüller verilecek.

“HER KİTAP YENİ BİR HAYAT” projesi gençlerde kitap okuma alışkanlığının ve sevgisinin gelişmesini sağlamaya ve öğretmen-öğrenci ilişkisini en verimli hale getirmeye yönelik bir projedir.

On beş öğrenci ve bir öğretmenin bir araya gelmesiyle bir tahlil grubu oluşturulmaktadır. Tahlil grubuna danışma kurulunun belirlediği aşağıda ifade ettiğimiz beş kitap ücretsiz olarak gönderilecektir. Öğrenciler belli aralıklarla bir araya gelmekte ve rehber öğretmenin gözetiminde okudukları kitapları tahlil etmektedirler. Her imam hatip lisesinde 15 kişiden oluşan 1 tahlil grubu kurulması hedeflenmektedir. Projenin son aşamasında yapılan sınavlarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilir.

• Rehber öğretmen, ÖNDER Web sitesinden okulu adına başvuru yapacaktır.

• Öğretmen başvurusundan sonra her öğrenci için tekrar başvuru yapılacaktır.

• Kitap okuma tahlillerinin belirlenen tarihlerde gerçekleştirilmesi ve geri dönüşlerinin yapılması projenin gerekliliklerindendir.

• Mayıs ayı içinde, İl Milli Eğitim tarafından resmi yazıyla tarihi bildirilecek ve ÖNDER tarafından belirlenen mekanda ve gözetmenler eşliğinde sınav yapılacaktır.

• Pandemi sürecinin devam etmesi durumunda; yapılacak olan yazılı sınav, online sınava çevrilerek aynı şartlarda yapılacaktır.

• Yarışma başvuruları okul idaresi tarafından görevlendirilen rehber öğretmen tarafından yapılır.

KAYNAK: ÖNDER İMAM HATİPLİLER DERNEĞİ

Kategoriler
Eğitim Genel Gündem İslamiyet

İzmir, Aydın, Çanakkale’de Bulunan Anadolu İmam Hatip Liseleri ve İmam Hatip Ortaokulları Yöneticilerine Yönelik Eğitim Yöneticiliği Vizyon Semineri Gerçekleştirildi

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz’ın katılımcılara hitap ettiği programda; Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı İhsan Erkul, Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanı Dr. Yusuf Akbaş, Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Dr. Ahmet İşleyen, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Abdülhalik Baş, Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Uğur Tecir alanlarıyla ilgili bilgi verdiler. 

Seminerde Eğitim Bilimleri ve Sosyal Araştırmalar Derneği (EBSAD) Başkanı Şaban Karaköse katılımcılara sunum yaptı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, Bakanlığın güncel politikaları ve 2023 Eğitim Vizyonu bağlamında “Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin yeniden yapılandırılması” hedefi ve ilgili mevzuat çerçevesinde imam hatip okullarında görev yapan okul yöneticilerin ve öğretmenlerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve  değerler alanındaki gelişimlerine katkı vermek; eğitim – öğretim hizmetlerinin daha verimli ve nitelikli yürütülmesini sağlamak, okullar arasında işbirliği ve iletişimi güçlendirmek, tecrübe ve örnek uygulama paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen Vizyon Seminerleri 2019 yılında başladı. Vizyon seminerleri salgın döneminde dijital ortamda gerçekleştirilmeye devam ediyor.

KAYNAK: MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Kategoriler
Eğitim Genel Gündem İslamiyet

Konya İl Müftülüğü, “Ziyaretten Hakikate’’ isimli projeyi hayata geçirdi

Konya İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde hazırlanan “Ziyaretten Hakikate” adlı projenin uygulama toplantısı, İl Müftülüğünde gerçekleştirildi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, İl Müftü yardımcıları ve Müftülük personeli ile çeşitli kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı toplantıda, projenin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Poçanoğlu, “Konya’ya gelen yerli ve yabancı turistleri dini konularda bilgilendirerek bir takım bidat, hurafe ve yanlış bilgileri tashih etmek, İslam dininin sahih ve asli kaynaklardan öğrenilmesini temin etmek, kültürler arası tanışma ve kaynaşmaya katkı sunmak amacıyla” böyle bir projenin hazırlandığını kaydetti.

 Poçanoğlu, pojeye destek veren din görevlileri ile sivil toplum kuruluşları ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.

Projeye dair bilgilendirmede bulunan İl Müftü Yardımcısı Abdullah Yalman, “hedeflerinin 1 milyon kişiye hitap etmek” olduğunu belirterek, “öncelikle tarihi camilerde görev yapan personele bidat ve hurafelerin engellenmesi yönünde eğitimler verileceğini ve inanç turizmi ile ilgili bilgilendirmeler yapılacağını” ifade etti.

İrşat ve rehberlik faaliyetlerinin uygulanacağı bölgelere, Konya’ya gelen turist istatistiğine göre ilgili dilleri bilen tercüman görevlendirileceğini belirten Yalman, turistlerin merak ettiği dini konularda anlık olarak bilgilendirme yapılacağını kaydetti.

Projenin uygulanacağı alanlara konulmak üzere çeşitli dillerde İslam dini, Kur-an’ı Kerim ve Hz. Peygamber temalı katlanabilir ayaklı rulo afişler ve broşürler hazırlandığını vurgulayan Yalman, ilerleyen süreçte farklı dillerde Kur-an’ı Kerim, ilmihal, 40 hadis gibi kitapların stantlarda olacağını ve turistlere ücretsiz dağıtılacağını ifade ederek sahih bilgilerin yerli ve yabancı turistlere ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Hüsn-i hat sanatkarı vaizin eserleri yoğun ilgi görüyor

Konya Karapınar İlçe Müftülüğü bünyesinde vaiz olarak görev yapan Kuddusi Doğan, hüsn-i hat çalışmaları ile büyük ilgi görüyor.

Karapınar İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yapan Kuddusi Doğan, hüsn-i hat eserleri ile ilgi görüyor.

Hüsn-i hat sanatkârı olan Doğan’ın eserleri, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından hazırlanan, özel hat ve tezhip çalışmalarının yer verildiği 2021 yılı için hazırlanan duvar takviminde yer aldı.

Uzun yıllar çeşitli ilçelerde müftülük ve vaizlik görevlerinde bulunan Doğan, görev yaptığı Erzurum, Nürnberg, Osmaniye, Gaziantep, Cihanbeyli ve Çankırı’da sergiler açtı.

Narman Merkez Camii ve Nurdağı Ükkaşe Camii gibi bazı camilerin kubbe ve kuşak yazılarını da hazırlayan Doğan’ın daha çok levha formunda yazdığı bazı çalışmaları, özel koleksiyonlarda ve müzelerde sergileniyor. 

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Bağımlılıkla mücadelede Diyanet ve Yeşilay el ele verecek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasında iş birliği protokolü imzalandı. Sepetçiler Kasrı’nda düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, imza töreni öncesinde yaptığı konuşmada, Başkanlık olarak kendilerine en yakın hissettiği kurum olan Yeşilay ile bir arada olmaktan duyduğu menuniyeti ifade ederek, Yeşilay ile Diyanet İşleri Başkanlığı’nın birbirine yakınlığının esasında amaçlarının bir olmasından kaynaklandığını söyledi.

Tüm insanların 5 hakkını korumanın farz, bu 5 şeye zarar veren ne varsa onların da haram olduğunu belirten Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, “Bu 5 şey din, akıl, mal, can, nesildir. Bunları korumak farzdır. İnanıyorum ki Yeşilay, bunun için kurulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığının en önemli görevlerinden birisi budur. Yeşilay’ın bir asrı aşkın süredir yaptığı bu mücadeleyi her yerde takdir ediyor, zaman zaman hutbelerimizi hazırlarken Yeşilay’ın yaptığı mücadelelerden, istatistiki bilgilerinden istifade ediyoruz.” dedi.

Başkan Erbaş, iki hafta önce bağımlılıkla ilgili irad ettiği hutbede, Yeşilay’ın internet sayfasındaki bilgilerden istifade ettiğini aktararak sözlerine şöyle devam etti:

“Gördüm ki cinayetlerin ne kadarı alkolden, yani sarhoşluk verici bir maddeyi kullanarak, bunun cinayetlere sebebiyet oranları var. Aklımda kaldığı kadarıyla mesela kadına karşı şiddet işleyenlerin yüzde 70’inin, alkol aldıktan sonra işledikleri ortaya çıkıyor. Trafik kazalarının yüzde 70 kadarı, alkol aldıktan sonra oluyor. Sigaranın ne büyük bir zarar olduğunu her vesileyle gündeme getiriyoruz. Günde 300 kişinin sigaradan öldüğünü Yeşilay’ın o tanıtım filmlerinde gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor. İnşallah bunların, dinleyenler karşısında bir faydası olur ve tüm bağımlılık yapan bu maddelerin azalmasını, netice itibariyle tamamen ortadan kalkmasına vesile olur bu mücadele.”

Belki zaman zaman istatistiki bilgilerde yükselmeler olabileceğini ama netice itibariyle bu mücadeleye devam edildiği müddetçe bağımlılık halindeki insanların sayısının azalacağını belirten Başkan Erbaş, “İnşallah bunların, dinleyenler karşısında bir faydası olur ve tüm bağımlılık yapan bu maddelerin azalmasını, netice itibariyle tamamen ortadan kalkmasına vesile olur bu mücadele. En azından çocuklarımızı ve gençlerimizi, öğretici bir şekilde zorlaştırmadan, nefret ettirmeden sevdirerek uzaklaştırabilirsek, zararlarını anlatarak bağımlılık yapan bu maddelerin ne kadar kötü olduğunu anlatabilirsek kazançlı çıkacağız. Protokolümüzün ve iş birliğimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Öztürk

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ise yaptığı konuşmada, bağımlılıklar ve bağımlılıkların getirdiği problemlerin, dünyanın, modern çağın en önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Hangi kültür ve inançta olursa olsun, bağımlılıkların bu hayatta, gerek sosyal açıdan gerekse sağlık açısından ciddi sorunlar oluşturduğunu ifade eden Öztürk, dünyanın her ülkesi ve toplumunun bu alanda bir şeyler yapmak üzere yoğun çalışmalar içinde olduğunu söyledi.

Yeşilay olarak 100 yıllık tarihlerinde sadece Türkiye’de değil dünyanın bir çok bölgesinde aynı mantıkla, aynı amaçla çalışan bir çok sivil toplum kuruluşu ile beraber hareket ederek, bu mücadelenin bir  global mücadele olduğunu anlatmaya çalıştıklarını dile getiren Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:

“Birlikte hareket ettiğimiz zaman çok daha verimli sonuçlar alıyoruz. Bu amaçla Sayın Başkanımız ile daha önce görüştük. Bu mücadelede Diyanet İşleri Başkanlığımızı da yanımızda görmek, o ekibi de içimizde görmek, ekipten faydalanmak, özellikle din görevlilerimizin, şehirlerimizdeki ve ilçelerimizdeki Yeşilay temsilcileri ile işbirliğine giderek, bu mücadeleyi birlikte yapmak gibi çok önemli bir amacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki maneviyat temelli yaklaşımların da bağımlılıkla mücadeleye önemli bir katkısı var. “

Konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş ile Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Öztürk, iş birliği protokolünü imzaladı.

Protokol kapsamında, başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun tamamını  tütün, alkol, madde ve teknoloji bağımlılıkları ile sağlıklı yaşam modüllerinden oluşan konularda bilgilendirmeyi amaçlayan, her yıl 10 milyon öğrenci 3 milyon yetişkine ulaşan Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Programı’na (TBM) Diyanet İşleri Başkanlığı personeli de katılacak.

Formatör ve uygulayıcı eğitimi alan kişiler, projenin yaygınlaştırılmasında görevlendirilecek.

Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Programı kapsamında Başkanlık personeline bağımlılıklarla ilgili eğitimler verilecek ve bu program Yeşilay Danışmanlık Merkezleri’nde (YEDAM) uygulanacak.

Yeşilay tarafından hazırlanan materyaller Diyanet TV, Diyanet Radyo, Diyanet Aylık, Diyanet Aile ve Diyanet Çocuk dergilerinde yayınlanırken; tütün, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklardan uzak durulmasını teşvik edici etkinlikler gerçekleştirilecek.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Genel Gündem İslamiyet

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Filistin’in başkenti Kudüs’te Mescid-i Aksa’ya yönelik “Mekansal Bölme Girişimi”ne tepki gösterdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, işgalci mühendislerden oluşan bir ekibin, silahlı işgalciler nezaretinde Harem-i Şerif’e baskın düzenleyerek ölçüm yapmasına tepki göstermek üzere düzenlenen online toplantıda konuştu.

– İşgalciler, mühendis kimliğiyle Mescid-i Aksa’nın harim-i ismetini ihlal etmiştir

Filistinli Alimler Birliği tarafından düzenlenen online toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Barbarca tavırlarından vazgeçmeyen işgalciler, mühendis kimliğiyle ve askerler eşliğinde yine Mescid-i Aksa’nın harim-i ismetini ihlal etmiştir.” ifadelerini kullandı.

Erbaş işgalcilerin kendilerince Mescid-i Aksa’yı mekânsal olarak bölme çalışması yaptığına dikkati çekerek, “Tarihi eserleri yok ederek Mescidin hafızasını yok etmek, geçmişle bağını koparmak istiyorlar. Bu girişimler, esasında Mescid-i Aksa’yı yıkma çalışmasıdır. Zaten kazı çalışmalarıyla söz konusu hain plan gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır.” dedi.

– Saldırıları ve hain planları şiddetle tel’in ediyorum

Mescid-i Aksa’ya yönelik tacizleri şiddetle kınayan Erbaş, “Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırıları ve hain planları bir kez daha şiddetle tel’in ediyorum. Görüyoruz ki, zalimler insanlığı, vicdanı, ahlakı, uluslararası hukuku hiçe sayarak kötülüklerine devam etmektedir. Kadim coğrafyanın birlikte yaşama kültürüne, insanlığın huzuruna, barış ve güvenliğine de kastetmektedir.” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, şunları söyledi:

– Bütün din ve inanç mensuplarını tepki göstermeye davet ediyorum

Bunun için, Peygamberler diyarına, insanlığın ortak mirasına, Mescid-i Aksa’ya yapılan tecavüz karşısında; bütün din ve inanç mensuplarını gerekli tepkiyi göstermeye davet ediyorum. Vicdan sahiplerini, insan hak ve onuruna saygı duyanları seslerini yükseltmeye davet ediyorum. Aksi halde zulme sessiz kalanlar da tarih karşısında ve insanlığın vicdanında ilelebet mahkûm olacaktır.

– Masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi galip gelecektir

Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki, masum Filistinlilerin özgürlük mücadelesi galip gelecektir. İşgalciler asla hedeflerine ulaşamayacak ve kesinlikle mağlup olacaktır. Zalimler sebep oldukları kaos ve anarşinin içinde helak olacaklardır. 

– Yegâne çözüm; ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır

Diğer yandan Filistin’i, Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı işgal edenlerin insaf, vicdan, hukuk, insan hakları gibi değerlerin hiçbirini umursamadığı artık kesinleşmiştir.

Bu noktada yegâne çözüm; ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Dolayısıyla yeryüzündeki bütün Müslümanlar olarak ümmet bilinciyle iman kardeşliğimizi pekiştirelim. Zorlukları hep beraber aşmanın çarelerini arayalım. Beraberliğimizi zedeleyen ve gücümüzü zayıflatan fitnelere fırsat vermeyelim. Coğrafyamızı kan ve gözyaşı diyarına çeviren zalimlere engel olalım.

– Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki; Ülkemiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve aziz milletimiz her zaman Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını yapan Filistinli kardeşlerimizin yanındadır, yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye devam edecektir.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Eğitim Genel Gündem İslamiyet

TDV Türkiye Diyanet Vakfı 80 ülkede 977 bin Kur’an-ı Kerim hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti II. Başkanı İhsan Açık, Kur’an-ı Kerim’in çağlar üstü evrensel mesajını olabildiğince geniş kitlelere ulaştırmak, O’nu okuma, anlama ve yorumlama konusundaki çabaları desteklemek amacıyla 2015 yılında başlatılan “Hediyem Kur’an Olsun” projesinin her yıl büyüyerek devam ettiğini belirtti.

Daha çok Müslüman’a ulaşmak için farklı dil ve lehçelerde mealli Kur’an basım ve dağıtım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini ifade eden Açık, “2020 yılında 192 bin 39, Kur’an-ı Kerim bağışı aldık. Ermenice batı ve doğu lehçeleri, Portekizce, Romence, Tatarca, Moğolca, Malalayamca ve Şinkit Hattı (Moritanya) olmak üzere toplam 8 dilde bastırdığımız Kur’an-ı Kerimlerin 27 bin 200’ünü Arjantin, Çad, Suriye, Gana, Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Portekiz’de camilerde, İslami okullarda, kütüphanelerde ve evlerde ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. 35 bin 337 Kur’an-ı Kerim’i ise yurt içinde cezaevleri, hastaneler, öğrenci yurtları ve okullarda ihtiyaç sahiplerine hediye ettik. Kur’an-ı Kerimlerin dağıtım yaptığımız bölgelerde yerel bir dil kullanılıyorsa kullanılan dilde basım yaptırıyoruz. İnsanların okumasını okuduğunu kolaylıkla anlayabilmesini istiyoruz.” diye konuştu.

-Toplamda 977 bin 101 Kur’an-ı Kerim hediye edildi

6 yıl önce başlatılan proje kapsamında bu zamana kadar 1 milyon 519 bin 471 Kur’an-ı Kerim bağışı alındığını dile getiren Açık, dünyanın dört bir yanında mazlum, mağdur ve mahzun gönüllere kimi zaman bir damla su, kimi zaman bir lokma olan Türkiye Diyanet Vakfının Hediyem Kur’an Olsun projesi ile de toplumların manevi eksikliği gidermeye çalıştığını söyledi.

İlk Emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak, Kur’an-ı Kerim’i Mushaf olarak göremeyen insanlara ulaştırmayı vazife edindiklerini belirten Açık, “Fikir, şükür ve aynı zamanda zikir kitabı olan Kur’an-ı Kerim’in her eve girmesi için başlattığımız kampanya kapsamında Luh adı verilen tahtalar üzerinde hafızlığa çalışan farklı coğrafyalardaki, yüz binlerce çocuğun, gencin hayallerini milletimizin katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. Bu zamana kadar yerel dillerde olmak üzere toplamda 20 dilde Kur’an-ı Kerim bastırarak 645 bin 260’ı yurt dışında, 331 bin 841’i ülkemizde olmak üzere toplamda 80 ülkede 977 bin 101 Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık.” şeklinde konuştu.    

Dünyada elinde ve evinde Kuran’ı Kerim olmayan hiçbir Müslüman kalmayana kadar bu çalışmalarımızı sürdüreceğini belirten Açık, bağış yapmak isteyen vatandaşların, KURAN yazıp 4333’e SMS göndererek 25 TL tutarında bir Kur’an-ı Kerim’i ihtiyaç sahiplerine bağışlayabileceğini veya online olarak bagis.tdv.org sitesinden, bankalar yoluyla projeye destek olabileceklerini söyledi.

KAYNAK: DİYANET HABER

Kategoriler
Eğitim Genel Gündem İslamiyet

Diyanet Dergi’ye “En İyi Kamu Dergiciliği” ödülü

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB), 2020 yılının ödül almaya hak kazanan dergilerini açıkladı. 

Diyanet Dergisi, 2020 yılının en iyi kamu dergisi olarak ödül aldı.  

TÜRDEB’in oluşturduğu izleme komisyonunca 2020 yılı başından itibaren izlenen ve analiz edilen dergiler arasında Diyanet Dergisi, “Kamu Dergiciliği” alanında ödüle değer görüldü.

TÜRDEB Başkanı Fatih Bayhan, “Bu yıl ilk kez başlanan ‘Dergi Ödülleri’ çalışmasıyla zaten zor koşullarda sürdürülen dergi çalışmalarına emek verenleri en azından manevi olarak motive etmek ve verilen emeği takdir etmektir.” dedi. 

Dergi ödüllerinin bu yıldan itibaren her yıl yeni gelen yılın ilk ayının ilk haftası açıklanacağını, ödüle layık görülen dergilere ödüllerinin, salgın nedeniyle toplu programlarla ilgili yasağın kalkmasının ardından takdim edileceğini kaydeden Bayhan, “İnşallah dünya bu salgın günlerini maske-mesafe-hijyen kurallarına riayet ederek hızlıca atlatırız. Dergilerimizle bir araya geleceğimiz güzel günleri özlemle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Kamu yayıncılığı alanında Diyanet Dergisi ödüle hak kazanırken tasarım alanında Karabatak, içerikte Hece, habercilikte Gerçek Hayat, sanat alanında Dergah, kültürde Edebiyat Ortamı, edebiyat ve şiirde Yedi İklim, kapak tasarımında İzdiham, en iyi çıkış yapanlar arasında Muhit dergileri ödüle değer bulundu.

Yarım asırlık kurumsal tecrübesiyle Diyanet Dergisi, her ay birbirinden önemli dosya konularıyla okuyucularının huzuruna çıkıyor.

Güncel dinî, sosyal meseleler, alanında uzman isimler tarafından kaleme alınıyor. Tefsir, hadis, fıkıh, tarih, kültür ve edebiyat alanlarında dikkat çekici yazıların yer aldığı dergide, soru ve cevap bölümleri gençlerin ve yetişkinlerin sorularına ışık tutuyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yarım asırdır yayın yapan Diyanet Dergisi, okurlarını sahih kaynaklarla, güvenilir yorumlarla buluşturuyor.

KAYNAK: DİYANET HABER